Home » Këngë

Këngë

Këngë të Krishtera

Përjetë Mbretëron
Jisui është Zoti im, Mjetshtri dhe Shpëtimtari im
Aleluia, Jisui është Zot
12 Burra shkuan në Kanaan
Krijimi
Guximi
12 Dishepujt
Kërkoni së pari mbretërinë e Zotit
Krishti i do të gjithë fëmijët
Shkoni në gjithë botën
Krishti më do
Ati Abraham
Ende mbi mua po punon
Liturgjia
Perëndia e Dashurisë
Ditëlindja e Kishës
Një djalë sa Davidi
10 Urdhërimet
Kjo është porosia
Krishti më do
Psalmi 135 “Lavdëroni Zotin”
Mund të bëj gjithçka
Ler njerëzit e mi të shkojnë
Ji i fortë dhe trim
Bibla jonë
Mbretëria e Perëndisë

 

Këngë për Krishtlindje

Gëzimi i Betlehemit
Shko tregoje nëpër male
Ne tre Mbretërit e Orientit
Si grazhdi
Djali i vogël që i bie daulles
Na Këndojnë Engjëjt e Tij

 

Këngë për Pashkë

Po vjen Pashka
Zgjidhja
Krishti u Ngjall
Mos kërko më
Hosana 

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG